کامبوج، کشوری در سرزمین اصلی هند و چین در جنوب شرقی آسیا. کامبوج عمدتاً سرزمین دشت ها و رودخانه های بزرگ است و در میان مسیرهای تجاری زمینی و رودخانه ای مهمی قرار دارد که چین را به هند و آسیای جنوب شرقی متصل…