ملکه قلب ها پرنسس اليزابت هيچوقت انتظار نداشت ملکه بشه حتي وقتي که اون براي اولين بار در صف تاج و تخت بود فکر نميکرد که مجبور بشه اينقدر زود نقش پادشاه رو به عهده بگيره. اما پس از مرگ پدرش در جوانی،  تنها…