“کشتار جونزتاون” در 18 نوامبر 1978 رخ داد، زمانی که بیش از 900 نفر از اعضای یک فرقه آمریکایی به نام معبد مردم در یک قتل عام انتحاری به رهبری رهبر خود جیم جونز (1931-1978) جان باختند. این در محله موسوم به جونزتاون در…